இன்னும் பிறப்பு வேண்டும்- நீ மட்டும் என் அம்மா என்றால்  இல்லை எனில் பிறந்ததும் இறப்பேன் நீ என் தாய்- ஆகும் வரை...

இன்னும் பிறப்பு
வேண்டும்- நீ
மட்டும் என் அம்மா
என்றால்,

இல்லை எனில்
பிறந்ததும் இறப்பேன்
நீ என் தாய்- ஆகும்
வரை…